OVK - Obligatorisk Ventilations Kontroll

I Sverige tillbringar vi ca 90 % av vårt liv inomhus. Inomhusluft med god kvalitet är en viktig grund för vår hälsa, särskilt för som ännu ej har fullt utvecklat immunförsvar såsom barn och ungdomar, men även för dem som har nersatt immunförsvar såsom gamla och sjuka. Med god ventilation kan man förebygga ohälsa! För att uppnå detta måste ventilationssystemet måste vara rätt utformat, väl underhållet och ha enkla och klara driftsinstruktioner. Detta gäller alla system från "enkla" självdragssystem till komplicerade till- och frånluftssystem med värmeväxling m.m. Dessutom måste systemen fortlöpande kontrolleras så de fungerar på avsett vis och att eventuella felaktigheter kan korrigeras. Det är din egen hälsa som står på spel!

Lagtexterna


Den nya Plan- och bygglagen (2010:900) samt den nya plan- och byggförordningen (2011:383) trädde i kraft 2 maj 2011. Detta innebär upphörandet av förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem. Den nya plan- och bygglagen införde motvarande bestämmdelser, (2010:900), PBL och i den nya plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. PBL beslutades av riksdagen medan PBF beslutades av regeringen. Tidigare Boverkets OVK-föreskrifter och allmänna råd (ÖVR 85 – BFS 2009:5), dessa ersattes av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, BFS 2011:16, OVK 1 som har anpassats till den nya PBL och PBF och gäller från 2 maj 2011. Förutom att rätta upp hänvisningar så införs bl.a. regler om att den som är eller blir certifierad funktionskontrollant automatiskt även blir certifierad sakkunnig inom luftområdet, avsnitt 6:2 BBR. Sakkunniga inom luft är personer som har K-behörighet (komplicerad art). Enligt den nya PBL ska en funktionskontrollant alltid vara certifierad med riksbehörighet. Funktionskontrollanter kan med andra ord inte längre godkännas av kommunen för viss kontroll.

Hur går en OVK till?


Byggnadsägaren skall se till att en OVK utförs och dessutom placera intyg på väl synlig plats, när OVK har skett.

Byggnadsägaren anlitar en kontrollant som har erhållit behörighet för att få göra OVK. Det finns två olika behörigheter, riksbehörighet och lokalbehörighet. Kraven för att få riksbehörighet, som är tidsbegränsad till fem år vilket måste uppdateras varje år. I Boverkets författningssamling finns för närvarande tre företag som ackrediterats för att certifiera personer som söker riksbehörighet för OVK. Dessa är SITAC, SWEDCERT och Det Norske Veritas(DNV). Det finns riksbehörighet i två olika klasser (N,K), där K är den högsta graden, som ger rätt att kontrollera alla typer av ventilationssystem.

Kommunen är tillsynsmyndighet för OVK (oftast via byggnadsnämnden). Vid OVK avgör kontrollanten om ventilationssystemet är godtagbart eller icke. Protokoll upprättas som skickas till byggnadsägaren och tillsynsmyndigheten.